Læs hele det kommunalpolitisk program 2017 her:

Du kan se det her med billeder i pdf – som du kan downloade:
Politisk Program For Hillerød Kommune 2017 I PDF

Eller her uden billeder, men med samme tekst og i pdf – som du kan downloade:
Politisk Program For Hillerød Kommune 2017

Eller du kan læse det her nedenfor:

Enhedslisten i Hillerød Kommune 2017

1. Hillerød Kommune – Solidaritet og demokrati
Enhedslisten i Hillerød Kommune arbejder for at omsorg, uddannelse, miljø, byudvikling og kultur drives på en måde så ingen lades i stikken, og alle er med til at betale.
Vi samarbejder med de lokale fagforeninger, beboerforeninger, handicapforeninger, idrætsforeninger og kulturforeninger og alle andre som vil bidrage til udvikling og fællesskab i vores kommune.
Vi ønsker et demokrati hvor borgerne inddrages mest muligt i beslutningerne og hvor borgerne føler at det kan nytte at komme med forslag og kritik. Der skal være åbenhed i forvaltningen.

2. Det har vi råd til
Byggeri i centrum og andre nye boligkvarterer giver sammen med god beskæftigelse store indtægter til vores kommune de kommende år. Vi har mulighed for at sikre fremgang i stedet for at spare os fattige.
Kommunens penge kan bruges bedre til at holde vejene og bygningerne i god stand, til at have god bemanding i børnehaver og vuggestuer så en skæv udvikling fanges i tide og til at give solid støtte til de ældre.
De store investeringer i bymidten skal betales af alle – både borgerne og virksomhederne, som får stor gavn af den øgede omsætning.
Skatten skal holdes i ro – den skal hverken opad eller nedad. Pengene skal bruges så vi sikrer velfærd og god drift fremover.
Ved hvert budget skal der laves en aftale om, hvad pengene skal bruges til hvis der kommer flere indtægter end forventet.

3. Privatisering – Nej Tak
Hillerød Kommune har en række dårlige erfaringer med at udlicitere serviceopgaver. Udliciteringen af rengøringen gik helt galt og blev trukket tilbage til kommunen. Rengøringen skal forblive som en kommunal opgave.
Teknisk service er blevet væsentligt dårligere efter udliciteringen, og Enhedslisten vil have arbejdet tilbage til kommunen når kontrakten udløber. Forinden skal der indledes samarbejde med en eller flere nabokommuner om at oprette en fælles teknisk serviceafdeling.
Den omfattende privatisering har kostet borgerne dyrt. Det har skabt usikkerhed hos brugerne og de ansatte. Tilliden til den kommunale service skal i fokus. Der skal investeres langsigtet, og kompetencer og materiel skal fornyes løbende.
Renovationen er blevet kommunal i samarbejde med Halsnæs kommune med et godt resultat. Det skal fastholdes.
Enhedslisten vil modarbejde forsøg på at bygge private plejehjem, børnehaver og andre institutioner. Der er skandaler nok i andre kommuner. Den lille kommunale håndværkerafdeling skal udvides så vi kan dække en større del af forebyggende vedligeholdelse.

4. Børn.
En normering i institutionerne, der sikrer at institutionerne er et pædagogisk tilbud og ikke udvikler sig til ren opbevaring. Personalet skal kunne bevare deres faglige stolthed og modvirke udbrændthed.
Målet for flere pædagoger er 70% pædagoger. Mål for normeringer 0-2 år er ansat til 3 børn. Mål for 3-6 år er 1 ansat til 6 børn. Bedre legepladser og legerum. Pædagogisk uddannelse til medhjælpere. Fuldtidsstillinger til alle der ønsker det.
Taksterne skal reguleres ned. Fortsat udbygning og udflytning af SFO til fritliggende bygninger uden for skolerne med egen bestyrelse og leder.
Fortsat udbygning af klubtilbuddene til aldersgruppen fra 10 år og opefter. Der skal være initiativer i SFO-erne og fritidsklubberne, som børnekulturdagene, der støtter integration og forældrenes aktive inddragelse i børnenes verden.
Oprykning af børn fra børnehave til SFO skal ske med udgangspunkt i børnenes modenhed og venskaber.
Flere små legepladser, også i yderdistrikterne. Flere udflugter og ekskursioner.
Bedre vikardækning.
Gratis økologisk mad i institutionerne og mulighed for at børnene kan spise morgenmad i institutionen.
Tidlig sprogindsats for tosprogede. Modemålsundervisning ikke kun for EU- borgere.
Der skal være sundhedspleje for alle børn efter behov.
Der skal være en tidlig indsats, hvis børn har alvorlige problemer i deres liv.
5. En åben folkeskole
Enhedslisten vil arbejde for, at alternative undervisningsformer integreres i den daglige undervisning. Det kunne være mere undervisning i naturen, samarbejde med Klaverfabrikken, street lab, miljø-stationen, biblioteket, musikskolen, idrætsforeningerne og uddannelsesinstitutionerne etc. I det hele taget skal folkeskolen åbnes, så mere af undervisningen kommer ud af klasselokalet. For at det kan lade sig gøre, vil Enhedslisten arbejde for at lærerne kan arbejde med særlige projektforløb, sådan, at der i tidligt i skoleforløbet indføres musiske/praktiske fag. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger skal udbygges, så pædagogers særlige kompetencer kan komme i spil i disse forløb.
For at det skal lykkes skal der tildeles flere midler til folkeskolen til udviklings- og forsøgsarbejde og til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Ligeledes skal IT-systemerne fungere optimalt.
Skoledagen skal planlægges, så der er mere plads til kreativ aktivitet, og timetallet skal afpasses efter børnenes alder. Skolefritidsordningerne i Hillerød skal spille en større rolle i en mere kreativ skoledag.
Endelig skal der afsættes flere penge til lejrskole, hytteture og udvekslingsrejser.

Plads til alle i folkeskolen:
Det er vigtigt med mangfoldighed i folkeskolen i forhold til de ansatte og til eleverne. Enhedslisten vil arbejde for, at der bruges flere tosprogede lærere på skolerne, og at alle skoler har en vis andel af børn med anden etnisk oprindelse. Der skal afsættes ekstra ressourcer til skoler med mange tosprogede elever, og modersmålsundervisning skal tilbydes alle børn uanset oprindelsesland.
I forhold til børn med særlige behov er der brug for bedre specialiserede undervisningstilbud både i og uden for folkeskolens regi. Når elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen, skal det altid være ud fra en vurdering af, hvad der gavner barnet og klassen. De nødvendige lærer- og støtteressourcer skal være til stede. Alternativt skal barnet sikres et specialiseret undervisningstilbud. Det skal sikres, at der ikke er øget forældrebetaling til elever med særlige behov.

Demokratiet i folkeskolen:
Enhedslisten mener at børn i folkeskolen skal høres og have indflydelse på undervisningen, De konkrete forhold på skolen og elevernes arbejdsmiljø skal sikres. Klassestørrelserne skal være lavere for at skabe bedre plads til dialog mellem lærere, pædagoger og elever.
Samtidig arbejder vi for at der skabes plads til dialog og indflydelse for lærere og pædagoger om de konkrete arbejdsforhold.

Vedligeholdelse og fornyelse af folkeskolerne:
Der er behov for grønne og energirigtige udbygningsplaner og vedligeholdelse for skolerne i Hillerød.
En bedre kommunal rengøring er også en naturlig del af at sikre et bedre indeklima. Endelig skal skolevejene sikres med cykelstier.

Sundhed i folkeskolen:
Et sundt skoleliv forudsætter sunde måltider, da de har stor betydning for børns indlæring. Derfor skal alle folkeskoler tilbyde økologisk mad til en rimelig betaling. Sundhed er også trivsel og ro og det kan understøttes af masser af motion, yoga og meditation.
Bedre sexualundervisning i folkeskolen.
Endelig er skolesundhedsplejen et vigtigt element for at sikre, at alle børn har det godt, og derfor arbejder Enhedslisten for, at der tildeles flere midler til skolesundhedsplejen.

6. Unge i Hillerød
Folkeskolen skal sikre, at de unge kommer videre i uddannelse. Ingen elever skal mangle muligheder. Enhedslisten mener, det er vigtigt, at byens og kommunens tilbud får de unge til at have lyst til at blive i byen. En skaterpark, Klaverfabrikken og musikskolen er flere blandt mange vigtige tilbud til at holde på de unge. Ligeledes er det vigtigt, at Hillerød har et aktivt og rigt uddannelsesmiljø med uddannelsesinstitutioner med et godt og socialt miljø. Kommunen skal samarbejde med erhvervsskolerne, fagforeningerne og arbejdsgiverne om at oprette lærepladser.
Der skal være en Indsats i folkeskolen og ungdomsuddannelserne for at forebygge rygning og indtagelse af alkohol.
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25.
Øget fokus og hjælp til psykisk sårbare unge mennesker.

7. Socialpolitik og sundhed.
Der skal sikres adgang for handicappede til alle kommunens kontorer, læger, institutioner m.fl.
Alle publikationer og IT-løsninger skal være tilgængelige for alle borgere.
Borgeren skal sikres en fast sagsbehandler igennem hele sagsforløbet.
Syge skal ikke henvises til formålsløse aktiveringer, men hjælpes til bedst mulige behandling af deres sygdom.
Aktivering skal først starte, når det er muligt at opnå et resultat, der kan føre til beskæftigelse.
Er der ikke udsigt til, at syge kan komme i beskæftigelse, skal de tildeles førtidspension-
Forebyggelse af misbrug skal være mere udbredt i hele kommunen. Borgere der er misbrugere skal tilbydes hurtig hjælp.
Der skal oprettes akuttelefon for psykisk syge. Være- og aktivitetscentre skal være et tilbud til alle psykisk syge. Færre genindlæggelser af psykisk syge skal være et konkret mål. Psykisk syge skal efter behov tilbydes økonomisk rådgivning.
Flygtninge og indvandrere skal sikres bedre kontakt til sundhed. Bistand fra en særlig rådgiver og tolk skal være et fast tilbud.
Hjemløse, der ønsker en bolig skal tilbydes en bolig og have den nødvendige hjælp og støtte til at blive boende.
8. Ældre i Hillerød
Der er mangel på plejehjem. Der skal ikke være private plejehjem. Kommunen skal udbygge antallet af plejehjemspladser. Alternativer til traditionelle plejehjem skal undersøges: Flere beskyttede boliger med den nyeste teknologi. En særlig demens ”landsby” med aktivering af demente.
En del af det gamle sygehus kan bruges til senior-formål.
Økologisk mad i alle plejehjem.
Der skal være kapacitet til at hjemtage færdigbehandlede fra sygehuse. Det skal afklares, hvornår patienten er færdigbehandlet på sygehuset. For tidlig hjemsendelse er dyr for kommunen.
Hjemmeplejen og plejehjemmene skal sikres det nødvendige antal medarbejdere. Vikarforbruget skal nedbringes igennem en aktiv personalepolitik. Efteruddannelse skal være et konkret tilbud til alle personalegrupper.
Der skal være stor tillid til personalet og mindre kontrol.

9. Miljø, energi og ansvar for klima påvirkning.
Kommunen skal gennem Hillerød Forsyning sikre, at vores spildevand renses med den nyeste teknik så f.eks medicinrester udskilles på rensningsanlægget. Energien i spildevandet skal genindvindes.
Regnvand og spildevand skal adskilles. Der skal laves en plan for skybrud, så vi kan styre regnvandet til hensigtsmæssige steder, når det hele løber over.
Vort grundvand skal sikres, så der også er rent drikkevand til de næste generationer.
Fjernvarmenettet skal udbygges og der skal fyres med flis indtil vi har fået helt co2-neutrale varmekilder som f.eks. geotermisk varmeværk og kæmpe varmepumper.
Der skal sættes stort ind på at opsamle spildvarme fra industri og andre bygninger.
I samarbejde med Vestforbrænding og nabokommunerne skal vi sortere vores affald bedst muligt og sikre, at både børn og voksne forstår hvordan og hvorfor vi sorterer affaldet.
Der skal være en pulje på 3 millioner som boligforeninger og andre kan søge til nye forsøg med affaldssortering.
Affald sortering skal gennemføres fuldt ud i hele byen – også i villakvarterer.
Symbiosenetværket, som er et samarbejde mellem kommunen og forskellige virksomheder om ressourcebesparelser, skal udvides.
Der må ikke anvendes gift til ukrudtsbekæmpelse. Der skal ansættes det fornødne mandskab, så veje og fortove kan af børstes eller brændes fri for ukrudt og indsatsen mod bjørneklo skal forstærkes.
Kommunen skal fortsat arbejde på at Colstrup-grunden på Jespervej oprenses med den nyeste teknologi. Der skal laves en plan for kommunens øvrige giftgrunde.
Glatførebekæmpelse skal i videst muligt omfang udføres med grus.
Målet om 35 % mindre co2-udledning fra kommunens bygninger i 2020 nås allerede i 2018 på grund af store investeringer. Der skal fortsat investeres kraftigt i energirenovering og ny teknologi.
Hillerød Kommune skal vende sig mod alle forsøg på at udvinde skifergas.
Vore veje, cykelstier, fortove og andre arealer skal holdes i forsvarlig stand så skader og store udgifter undgås.
Vore bygninger bringes i forsvarlig stand så der ikke opstår dyre udgifter til skadesudbedring.
Begge dele kræver ekstra midler i en årrække.

10. Erhverv og beskæftigelse
Kommunen skal sikre erhvervsjord til både små og store virksomheder. Vi skal bruge udviklingen omkring både det nye og det gamle sygehus til at tiltrække internationale virksomheder og forskning, og kommunen skal samle de bestående virksomheder, institutioner og uddannelsessteder til samarbejde.
Vi ønsker virksomheder, som giver beskæftigelse til alle samfundsgrupper – fra højtuddannede til ufaglærte/ specialarbejdere.
Ved udbud skal det sikres at lokale, virksomheder har gode muligheder for at byde på opgaverne.
Vi skal samarbejde med virksomhederne og de faglige A-kasser om at få flest mulige borgere i almindeligt, lønnet arbejde. Herudover skal vi sørge for lærepladser og beskyttede jobs og stille krav om det, når vi udbyder arbejdsopgaver. Kommunen skal tiltrække flest mulige private arbejdspladser.
Der skal fortsat stilles krav til alle leverandører om, at de overholder gældende overenskomster (ILO konvention 94) og at de har lærlinge og elever.
Kommunen skal selv oprette arbejdspladser til ledige, som ikke kan få job i det private. Det skal være på overenskomstmæssige vilkår for at sikre, at de har deres rettigheder i dagpengesystemet, hvis jobbet ophører.
Arbejdsprøvninger m.v. skal bruges efter hensigten – ikke til at erstatte almindeligt ansatte.
Der er masser af nyttige jobs i teknisk vedligeholdelse og omsorg. Enhedslisten peger på et Folkekøkken som et godt beskæftigelsesprojekt. Gerne i samarbejde med de store fællesspisninger, som arrangeres for at bringe flygtninge og borgere tættere sammen.
Vikar i alle dele af kommunen skal effektiviseres. Kommunen opretter en fælles enhed, der i samarbejde med de faglige A-kasser og kommunens institutioner og virksomheder sørger for at ansætte vikarer.

11. Trafik
Det skal være muligt at færdes trygt til fods og på cykel langs de almindelige veje i vores kommune. Skolevejene skal sikres først. Der skal laves cykelsti på hele Milnersvej og på Holmegårdsvej. Der skal arbejdes med forbedringer af forbindelserne mellem cykelstierne. Der skal være flere pladser til cykel-parkering.
Vi skal gennem trafikplanlægning og oplysning søge at befri bymidten for unødvendig trafik.
Tung trafik skal helt væk fra gågaderne. På de store veje skal der være intelligent skiltning, der leder trafik uden om byen.
Der skal findes en løsning med gratis parkering i den vestlige udkant af bymidten så den sammen med Teglgårds- parkeringen giver mulighed for at holde gratis ved en stor vej og gå ind i bymidten. Der skal findes en investor til et nyt P- hus i området ved Slangerupgade. Flextrafik skal indføres i Hillerød Kommune for alle. Der skal laves forsøg med en selvkørende el-busrute igennem byen.
Hillerød Station skal udbygges, så Lokalbanen kan køre igennem stationen til den nye station, Favrholm.

12. Byudvikling
Enhedslisten støtter boligbyggeri i byen som et middel til at skabe mere liv i bymidten, og til at familierne i større omfang kan klare sig med kollektiv trafik. Det øgede befolkningstal skal følges op af forbedrede buslinier og trafikplaner m.v. skal løbende justeres i forhold til udviklingen.
Når der bygges på kommunale grunde i bymidten skal det være almennyttige boliger. Det skal fortsat sikres at der bygges forskellige boligtyper, bl.a. ungdomsboliger og mindre lejligheder, og at der er forskellige ejerformer.
Vi har en enestående chance for at få Hillerød Bymidte til at blive et levende sted for handel og kultur – i særdeleshed når det lykkes at få udviklet området mellem Søstien og Slotsgade til boliger, cafeer og butikker.
Det er nu, vi skal satse stort på en fornyelse af Torvet med plads til kulturelle begivenheder, markeder, udendørs- møder m.v. En skøjtebane vil sikre, at der også er liv på Torvet om vinteren. Der må gerne være mere plads til gadekunst og legepladser til børn.
Der skal afsættes plads til flere kolonihaver, når der kommer flere lejligheder i byen.
I den nye bydel, Favrholm, skal der bygges mange almennyttige boliger. Det skal sikres, at den kollektive trafik har de nødvendige muligheder for at betjene hele bydelen. Fra starten skal der være cykel- og gåstier i hele bydelen.
.
13. Turisme
Der skal arbejdes for at de besøgende til slottet kommer op i byen så de kan handle. Campingpladsen skal fortsat have støtte til den gode udvikling. Vi skal udnytte mulighederne i ”Kongernes Nordsjælland, men også udvikle interessante tilbud om indsigt i ”Folkets Nordsjælland”.
Cykelturisme skal fremmes bl.a. for at få gjort perforce- systemet tilgængeligt for turister.
Der ligger mange arbejdspladser i turismeerhvervet, og kommunen skal samarbejde med foreninger og erhvervsliv om at få flere til at besøge vor kommune.

14. Kultur og idræt.
Enhedslisten støtter udviklingen af Frederiksborgcentret, herunder ny svømmehal. Samtidig skal det sikres, at der er penge til den lokale idræt og kultur i de mindre bysamfund, så vi får en god vekselvirkning mellem ”det store” og ”det nære”.
I forbindelse med anlæg af et stort overløbsbassin bag Frederiksborgcentret, skal der anlægges et skater/gadesportsanlæg som kan benytte centrets toiletter og cafeteria.
Vi har foreslået at der anlægges badestrand ved Teglgårdssøen, og håber det bliver i 2018. Det skal undersøges hvordan Slotssøen i løbet af en årrække kan renses og komme i balance – med det mål at der engang kan bades fra Posen og Jægerbakken.
Klaverfabrikken og Slotsbio skal fortsat have kommunal støtte og de skal inddrages i Hillerød By-forum.
Samarbejdet med vores venskabsby Kladovo (Serbien) skal styrkes, og der skal søges kontakt til en by i Konya- provinsen (Tyrkiet) hvor mange af vore medborgere stammer fra.
Vi ønsker musikskolen styrket, og forældrebetalingen sat ned. Der er skåret for meget på biblioteket og den bemandede åbningstid er for kort. Bibliotekets rolle som samlingssted for kultur og fællesskab skal bevares og udvikles.