KOMMUNALVALG PROGRAM 2021

Hillerød.
Kommunalpolitisk program 2021

Hillerød Kommune – Solidaritet og demokrati
Enhedslisten i Hillerød Kommune arbejder for at klimasikring, miljø, børns forhold, omsorg, uddannelse,
byudvikling og kultur drives på en måde så ingen lades i stikken, og alle er med til at betale. Vi samarbejder med de lokale fagforeninger, beboerforeninger, handicapforeninger, idrætsforeninger og kulturforeninger og alle andre som vil bidrage til udvikling og fællesskab i vores kommune.
Vi ønsker et demokrati hvor borgerne inddrages mest muligt i beslutningerne og hvor borgerne føler at det kan nytte at komme med forslag og kritik. Der skal være åbenhed i forvaltningen.

Det har vi råd til

De nye boligkvarterer giver sammen med god beskæftigelse store indtægter til vores kommune de kommende år. Vi har mulighed for at sikre fremgang i stedet for at spare os fattige. Kommunens penge kan bruges bedre til at holde vejene og bygningerne i god stand, til at have god bemanding i børnehaver og vuggestuer og til at give solid støtte til de ældre.
Store kommunale investeringer i kommunen skal betales af alle – både borgerne og virksomhederne, som får stor gavn af den øgede omsætning. Pengene skal bruges så vi sikrer velfærd og god drift fremover. Ved hvert budget skal der laves en aftale om, hvad pengene skal bruges til hvis der kommer flere indtægter end forventet.

Udlicitering og privatisering – Nej Tak
Hillerød Kommune har en række dårlige erfaringer med at udlicitere serviceopgaver. Udliciteringen af rengøringen gik helt galt og blev trukket tilbage til kommunen. Rengøringen skal forblive som en kommunal opgave.
Teknisk service er blevet væsentligt dårligere efter udliciteringen, og Enhedslisten vil have arbejdet tilbage til kommunen når kontrakten udløber. Forinden skal der indledes samarbejde med en eller flere nabokommuner om at oprette en fælles teknisk serviceafdeling.
Den omfattende privatisering har kostet borgerne dyrt. Det har skabt usikkerhed hos brugerne og de ansatte. Tilliden til den kommunale service skal i fokus. Der skal investeres langsigtet, og kompetencer og materiel skal fornyes løbende.
Renovationen er blevet kommunal i samarbejde med Halsnæs kommune med et godt resultat. Det skal fastholdes.
Enhedslisten vil modarbejde forsøg på at bygge private plejehjem, børnehaver og andre institutioner. Der er skandaler nok i andre kommuner. Den lille kommunale håndværkerafdeling skal udvides så vi kan dække en større del af forebyggende, vedligeholdelse.
Hillerød Forsyning skal ikke privatiseres.

Børn – faglig ledelse frem for centralisering
Vi vil give personalet og børn bedre muligheder for at bruge naturen, og ønsker at der skal etableres et godt samarbejde med en eller flere naturvejledere. Brugen af denne naturvejleder skal defineres og udvikles af personalet og naturvejleder i institutionerne og på skolerne / SFO’erne.
Nødvendig opnormering af personalet:
Mål for normeringer 0-2 år er 1 ansat til 3 børn. Mål for 3-6 år er 1 ansat til 6 børn. Normeringer har betydning for den kvalitet som børnene oplever i deres daginstitutionsliv. Det er nødvendigt for alle børn med nok kompetente voksne til at drage omsorg for børnenes trivsel og udvikling. Daginstitutioner og skoler/SFO er længe blevet besparet, med konsekvenser for børn og medarbejdere. Dårlige normeringer betyder flere langtidssygemeldinger hos personalet, der igen påvirker den oplevede kvalitet. Men alle børn i Hillerød skal have et godt
børneliv.
Vi ønsker, at der indføres reelle minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet. Det skal undersøges hvordan normeringerne reelt er. Pengene til minimumsnormeringer fra staten skal gå til hænder og ikke mere administration. Vi ønsker en pædagogandel i daginstitutionerne på 80%. Så længe vi har rekrutteringsvanskeligheder på daginstitutionerne, skal vi uddanne interesserede medhjælpere og sikre et godt arbejdsmiljø for medarbejderne for at få dem til at blive.
I skoler og i SFO ønsker vi en normering, der sikrer, at undervisningspersonalet kan varetage undervisningen for alle børn med en god kvalitet og med tid til faglig fordybelse i skolen samt at det pædagogiske personale i SFO kan lave sjove og udviklende forløb for børnene. I forbindelse med den nødvendige opnormering af personalet i daginstitutionerne og i SFO’erne skal taksterne være rimelige. Enhedslisten vil arbejde for at der sikre fuldtidsstillinger til alle der ønsker det.
Der skal være bedre vikardækning.
Klimavenlig vedligeholdelse og udbygningsplaner af daginstitutioner:
Der er behov for grønne og energirigtige udbygningsplaner og vedligeholdelse for daginstitutionerne og SFO’erne i Hillerød. En bedre kommunal rengøring er også en naturlig del af at sikre et bedre indeklima. I takt med at befolkningstallet i Hillerød kommune vokser er der behov for at bygge nye daginstitutioner.

Bedre SFO og klubtilbud:
SFO’erne skal fortsat udbygges og udflyttes til fritliggende bygninger uden for skolerne med egen bestyrelse og leder og skolefritidsordningerne og klubberne i Hillerød skal spille en større rolle i en mere kreativ skoledag. Ledere i HFO skal være uddannede pædagoger, sådan at der kan være fuld fokus på den pædagogiske ledelse i SFO’erne. Klubtilbuddene til aldersgruppen fra 10 år og opefter skal udbygges.
Sundhed i folkeskolen: Der er behov for bedre seksualundervisning i folkeskolen. Skolesundhedsplejen et vigtigt element for at sikre, at alle børn har det godt, og derfor arbejder Enhedslisten for, at der tildeles flere midler til skolesundhedsplejen.
Ny skole:
Med det stigende befolkningstal bliver der brug for en ny skole. Vi går ikke ind for at de eksisterende skoler skal udbygges for at dække hele det fremtidige behov. Der skal allerede i 2022 afklares, hvor den nye skole skal ligge. De nuværende skoler skal bevares.

Socialpolitik, sundhed og forhold for handicappede
Der skal sikres adgang for handicappede til alle kommunens kontorer, læger, institutioner m.fl. Alle publikationer og IT-løsninger skal være tilgængelige for alle borgere.
Vi mener, at borgerne skal mødes med tillid, når de kontakter kommunen, og at de skal have den rigtige hjælp og råd fra starten. – Det kræver tid til sagsbehandlerne, så de kan gøre arbejdet bedst muligt.
Borgeren skal sikres en fast sagsbehandler igennem hele sagsforløbet.
Syge skal ikke henvises til formålsløse aktiveringer, men hjælpes til bedst mulige behandling af deres sygdom.
Aktivering skal først starte, når det er muligt at opnå et resultat, der kan føre til beskæftigelse. Aktivering skal tage udgangspunkt i borgerens ønsker og muligheder.
Er der ikke udsigt til, at syge kan komme i beskæftigelse, skal de tildeles førtidspension.
Forebyggelse af misbrug skal være mere udbredt i hele kommunen. Borgere, der er misbrugere, skal tilbydes hurtig hjælp.
Der skal oprettes akuttelefon for psykisk syge. Være- og aktivitetscentre skal være et tilbud til alle psykisk syge. Færre genindlæggelser af psykisk syge skal være et konkret mål. Psykisk syge skal efter behov tilbydes økonomisk rådgivning.
Flygtninge og indvandrere skal sikres bedre kontakt til sundhed. Bistand fra en særlig rådgiver og tolk skal være et fast tilbud.
Hjemløse, der ønsker en bolig, skal tilbydes en bolig og have den nødvendige hjælp og støtte til at blive boende.
Når man bliver udskrevet fra hospitalet, skal der være nok akutpladser i sundhedshuse og der skal være den nødvendige hjemmehjælp og sygepleje i hjemmet.
Enhedslisten støtter op om en beslutning om at inddrage mulige konsekvenser af alle beslutninger i kommunen ud fra påvirkning af handicappede borgeres muligheder.
Vi støtter samarbejde og udvikling af tilbud på tværs af kommunerne, så borgeren får det bedste tilbud og vi støtter borgerens ret til at skifte kommune, uden at miste den støtte som borgeren fik forud – herunder BPA ordning.
Vi vil støtter, at så megen sagsbehandlertid som muligt spares ved at mindre hjælpemidler udleveres uden videre og ved at folk med kroniske eller langvarige lidelser ikke behøver nærmere kontrol.
Vi støtter ønsket fra de lokale handicaporganisationer om, at borgerrådgiveren får mere tid og fortsat kan arbejde kritisk og selv gå ind i sager, der kunne være fejlbehandlede. Der er generelt en stor del af de sager i kommunerne, der ikke ankes, hvor der er fejlskøn. – Vi opfordrer i øvrigt til at bruge Whistleblowerordningen i kommunen.

Miljø, energi og ansvar for klima påvirkning
Kommunen skal gennem Hillerød Forsyning sikre, at vores spildevand renses med den nyeste teknik så medicinrester udskilles på rensningsanlægget. Energien i spildevandet skal genindvindes.
Regnvand og spildevand skal adskilles ved, at der gennemføres separatkloakering i hele byen. Der skal laves en plan for skybrud, så vi kan styre regnvandet til hensigtsmæssige steder, så det ikke løber over.
Vort grundvand skal sikres, så der også er rent drikkevand til de næste generationer.
Fjernvarmenettet skal udbygges, og der skal fyres med flis indtil vi har fået helt co2-neutrale varmekilder som kæmpe varmepumper, solenergi og et geotermisk varmeværk.
Hillerød Kommune skal vende sig mod alle forsøg på at udvinde skifergas.
Muligheden for solceller på kommunale bygninger skal udnyttes fx når tagene udskiftes eller renoveres.
Der skal sættes stort ind på at opsamle spildvarme fra industri og større bygninger.
I samarbejde med Vestforbrænding og nabokommunerne skal vi sortere vores affald bedst muligt og sikre, at både børn og voksne forstår hvordan og hvorfor vi sorterer affaldet.
Der skal være en pulje som boligforeninger og andre kan søge til nye forsøg med affaldssortering. I Hillerød skal der sorteres i 10 fraktioner i boligområderne og hentes haveaffald. Affaldsortering skal gennemføres fuldt ud i hele byen – også i villakvarterer. Alle boligtyper skal have et ensartet tilbud om sortering.
Symbiosenetværket, som er et samarbejde mellem kommunen og forskellige virksomheder om ressourcebesparelser, skal udvides. Der må ikke anvendes gift til ukrudtsbekæmpelse. Der skal ansættes det fornødne mandskab, så veje og fortove kan børstes eller brændes fri for ukrudt, og indsatsen mod bjørneklo skal forstærkes.
Kommunen skal fortsat arbejde på at Collstrup-grunden på Jespervej oprenses med den nyeste teknologi. Der skal laves en plan for kommunens øvrige giftgrunde.
Nye kunstgræsbaner skal laves så de ikke afgiver plastik eller andre stoffer til det omgivende miljø.
De nuværende skal gradvis skiftes ud til samme standard
Glatførebekæmpelse skal i videst muligt omfang udføres med grus.

Erhverv og beskæftigelse
Kommunen skal sikre erhvervsjord til både små og store virksomheder. Vi skal brugeomkring både det nye og det gamle sygehus til at tiltrække internationale virksomheder og forskning, og kommunen skal samle de bestående virksomheder, institutioner og uddannelsessteder til samarbejde.
Vi ønsker virksomheder, som giver beskæftigelse til alle samfundsgrupper.
Ved udbud skal det sikres, at lokale, virksomheder har gode muligheder for at byde på opgaverne.
Vi skal samarbejde med virksomhederne og de faglige A-kasser om at få flest mulige borgere i almindeligt, lønnet arbejde. Herudover skal vi sørge for lærepladser og beskyttede jobs og stille krav om det, når vi udbyder arbejdsopgaver. Kommunen skal tiltrække flest mulige private arbejdspladser.
Der skalstilles krav til alle leverandører om, at de overholder gældende overenskomster (ILO konvention 94) og at de har lærlinge og elever.
Kommunen skal selv oprette arbejdspladser til ledige, som ikke kan få job i det private. Det skal være på overenskomstmæssige vilkår for at sikre, at de har deres rettigheder i dagpengesystemet, hvis jobbet ophører.
Arbejdsprøvninger m.v. skal bruges efter hensigten – ikke til at erstatte almindeligt ansatte.
Der er masser af nyttige jobs i teknisk vedligeholdelse, rengøring, grøn vedligeholdelse, turisme og omsorg. Enhedslisten peger på et folkekøkken som et godt beskæftigelsesprojekt. Gerne i samarbejde med de store fællesspisninger, som arrangeres for at bringe flygtninge og borgere tættere sammen.
Brugen af vikarer i alle dele af kommunen skal effektiviseres. Kommunen opretter en fælles enhed, der i samarbejde med de faglige A-kasser og kommunens institutioner og virksomheder sørger for at ansætte vikarer.

En åben folkeskole
En åben folkeskole og plads og tid til alternative undervisningsformer:
Der skal være plads til alternative undervisningsformer i samarbejde med Klaverfabrikken, Street-Lab, miljø-stationen, biblioteket, musikskolen, idrætsforeningerne, virksomheder og uddannelsessteder. Folkeskolen skal åbnes op, så mere af undervisningen kommer ud af klasselokalet. Det skal sikres, at lærerne kan arbejde med særlige projektforløb sådan at der i tidligt i skoleforløbet indføres musiske/praktiske fag. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger skal udbygges, så pædagogers særlige kompetencer kan komme i spil i disse forløb. Der skal sikres flere midler til folkeskolen til udviklings- og forsøgsarbejde og til efteruddannelse af lærere og pædagoger.
IT-systemerne skal fungere optimalt. Skoledagen skal planlægges, så der er mere plads til kreativ aktivitet, og timetallet skal afpasses efter børnenes alder.
Klassestørrelserne skal være lavere for at skabe bedre plads til dialog mellem lærere, pædagoger og elever, og på landsplan arbejder Enhedslisten for, at klassekvotienten sættes ned.

Turisme
Der skal arbejdes for at de besøgende til slottet kommer op i byen så de kan handle. Campingpladsen skal fortsat have støtte til den gode udvikling. Vi skal udnytte mulighederne i ”Kongernes Nordsjælland”, men også udvikle interessante tilbud om indsigt i ”Folkets Nordsjælland”.
Cykelturisme skal fremmes bl.a. for at få gjort perforce- systemet tilgængeligt for turister.
Der ligger mange arbejdspladser i turismeerhvervet, og kommunen skal samarbejde med foreninger og erhvervsliv om at få flere til at besøge vor kommune.
Nordisk Lejrskole og vandrehjem skal bevares

Byudvikling
Enhedslisten støtter boligbyggeri i byen som et middel til at skabe mere liv i bymidten, og til at familierne i større omfang kan klare sig med kollektiv trafik. Det øgede befolkningstal skal følges op afbuslinjer og trafikplaner m.v. skal løbende justeres i forhold til udviklingen.
Når der bygges på grunde i bymidten og i nye bydele, skal der også være almennyttige boliger. Det skal fortsat sikres at der bygges forskellige boligtyper, bl.a. ungdomsboliger og mindre lejligheder, og at der er forskellige ejerformer.
Vi har en enestående chance for at få Hillerød Bymidte til at blive et levende sted for handel og kultur – i særdeleshed når det lykkes at få udviklet området mellem Søstien og Slotsgade til boliger, cafeer og butikker.
Det er nu, vi skal satse stort på en fornyelse af Torvet med plads til kulturelle begivenheder, markeder, udendørsmøder m.v. Skøjtebanen sikrer, at der også er liv på Torvet om vinteren. Der må gerne være mere plads til gadekunst og legepladser til børn.
Der skal afsættes plads til flere kolonihaver og nyttehaver, når der kommer flere lejligheder i byen.
I den nye bydel, Favrholm, skal der bygges mange almennyttige boliger. Det skal sikres, at den kollektive trafik har de nødvendige muligheder for at betjene hele bydelen. Fra starten skal der være cykel- og gangstier i hele bydelen.

Kultur og idræt
Enhedslisten støtter udviklingen af Frederiksborgcentret. Samtidig skal det sikres, at der er penge til den lokale idræt og kultur i de mindre bysamfund, så vi får en god vekselvirkning mellem ”det store” og ”det nære”.
I forbindelse med anlæg af et stort overløbsbassin bag Frederiksborgcentret, skal der anlægges et skater-/gadesportsanlæg som kan benytte centrets toiletter og cafeteria.
Bade pladsen ved Teglgårdssøen skal forbedres med fast toiletbygning, flere bænke og en større bro.
Det skal undersøges hvordan Slotssøen i løbet af en årrække kan renses og komme i balance – med det mål at der engang kan bades fra Posen og Jægerbakken.
Klaverfabrikken og Slotsbio skal fortsat have kommunal støtte og de skal inddrages i Hillerød ByForum.
Samarbejdet med vores venskabsby Kladovo (Serbien) skal styrkes, og der skal søges kontakt til en by i Konya-provinsen (Tyrkiet) hvor mange af vores medborgere stammer fra.
Vi ønsker musikskolen styrket, og forældrebetalingen sat ned. er skåret for meget på biblioteket, og den bemandede åbningstid er for kort. Bibliotekets rolle som samlingssted for kultur og fællesskab skal bevares og udvikles.

Børn
Faglig ledelse fremfor centralisering:
I mange år har centralisering præget det offentlige. Beslutninger om pædagogikken/læringen helt nede på gulvet i det enkelte børnehus og på den enkelte skole besluttes både fra statens side og i den kommunale forvaltning. Vi ønsker et opgør med detailplanlægning og metodetvang, og at der udvises større tillid til personalets kompetencer og respekt for den faglige ledelse.
Daginstitutioner og folkeskoler skal have stor lokal frihed til at skabe deres egne specifikke profiler. På skoleområdet skal undervisningspersonalet sikres tid til forberedelse af undervisningen og feedback til eleverne.
Udeliv:
Vi ved, hvor sundt udelivet er både for vores helbred fysisk som psykisk, men også som ramme for et godt børnemiljø, med frihed til børneperspektivet, leg og udvikling. Miljøbevidste børn passer på naturen, når de har haft gode sanselige erfaringer med Hillerød Kommunes rige natur.

Sundhed for børn:
Et sundt daginstitutions- og skoleliv forudsætter sunde måltider. Derfor skal alle børn i daginstitutioner og folkeskoler tilbydes økologisk mad til en rimelig betaling og børn i daginstitutionerne skal have mulighed for at spise morgenmad.
I Enhedslisten er sundhed også trivsel og ro, som bør understøttes af masser af motion, yoga og meditation.
Der skal være sundhedspleje for alle børn efter behov, og der skal tildeles flere midler til skolesundhedsplejen.
Der skal være en tidlig indsats, hvis børn har alvorlige problemer i deres liv.
Leg og oplevelser for børn:
Der skal hvert år være renovering og nybygning af spændende og udviklende legepladser og legerum – også i yderdistrikterne.
Der skal være plads til udflugter og ekskursioner, og på skoleområdet skal der være mulighed for lejrskole, hytteture og udvekslingsrejser.
Naturvejledningen skal styrkes, gerne i samarbejde med Eghjorten.
Ingen kæmpe daginstitutioner:
Der skal ikke planlægges og bygges flere kæmpeinstitutioner. Vi ønsker ikke at man i Hillerød opretter flere daginstitutioner med mere end 100 børn. Der er udfordringer i store daginstitutioner i forhold til at udvikle pædagogisk kvalitet, og dermed give børnene gode muligheder for trivsel, læring og udvikling.
Tidlig sprogindsats:
Der skal være en tidlig sprogindsats for tosprogede børn med adgang til både dansk- og modersmålsundervisning.
Fleksibilitet og tolerance ved svingende børnetal:
Daginstitutioner skal ikke lukkes, hvis børnetallet falder i en kortere periode. Vi vil sikre et system med samarbejde mellem institutionerne i disse tilfælde.

Plads til alle i folkeskolen:
Det er vigtigt med mangfoldighed i folkeskolen i forhold til de ansatte og til eleverne. Der skal ansættes flere tosprogede lærere på skolerne, og der skal planlægges således, at alle skoler har en vis andel af børn med anden etnisk oprindelse. Der skal afsættes ekstra ressourcer til skoler med mange tosprogede elever, og modersmålsundervisning skal tilbydes alle børn uanset oprindelsesland.
Der skal være initiativer i SFO’erne og fritidsklubberne, som børnekulturdagene, der støtter integrationen og forældrenes aktive inddragelse i børnenes verden.
For at sikre en god start på skolelivet skal overflytningen af børn fra børnehave til SFO ske med udgangspunkt i børnenes modenhed og venskaber, og med tid til en god overlevering fra personalet i daginstitutionen til personalet i skolen.
Til børn med særlige behov er der brug for bedre specialiserede undervisningstilbud både i og uden for folkeskolens regi. God inklusion tidligt i børns liv kan realiseres ved at der oprettes en enkel mindre klasse på hver årgang i folkeskolen på indskolingstrinnet, hvor der er ekstra tid og uddannet personale med faglig forståelse og interesse for, hvordan en skoledag bedst tilrettelægges for børn med særlige behov.
Når elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen, skal det altid være ud fra en vurdering af, hvad der gavner barnet og klassen. Alternativt skal barnet sikres et specialiseret undervisningstilbud. Det skal sikres, at der ikke er øget forældrebetaling til elever med særlige behov.
Demokratiet i folkeskolen:
Børn i folkeskolen skal høres og have indflydelse på undervisningen. Elevernes, lærernes og pædagogernes arbejdsmiljø skal sikres.
Der skal skabes plads til dialog og indflydelse for lærere og pædagoger om de konkrete arbejdsforhold på skolerne og institutionerne.

Unge i Hillerød

Folkeskolen skal sikre, at de unge kommer videre i uddannelse. Ingen elever skal mangle muligheder. Enhedslisten mener, det er vigtigt, at byens og kommunens tilbud får de unge til at have lyst til at være i byen.
Der skal i bydelene være tilbud til unge i form af klubber og idræt.
En skaterpark, Klaverfabrikken og musikskolen er flere blandt mange vigtige tilbud til at holde på de unge.
Det skal sikres at Street-Lab bliver fuldt etableret.
Ligeledes er det vigtigt, at Hillerød har et aktivt og rigt uddannelsesmiljø med uddannelsesinstitutioner med et godt og socialt miljø. Kommunen skal samarbejde med erhvervsskolerne, fagforeningerne og arbejdsgiverne om at oprette lærepladser. Læreruddannelsen kommer til Hillerød. Den skal placeres tæt på stationen.
Der skal være en indsats i folkeskolen og ungdomsuddannelserne for at forebygge rygning og indtagelse af alkohol.
Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 25.
Øget fokus og hjælp til psykisk sårbare unge mennesker.

Ældre i Hillerød
Der er mangel på plejehjem. Der skal ikke være private plejehjem. Kommunen skal udbygge antallet af plejehjemspladser. Alternativer til traditionelle plejehjem skal undersøges: Flere beskyttede boliger med den nyeste teknologi. En særlig ”demenslandsby” med aktivering af demente. En del af det gamle sygehus kan bruges til senior-formål.
Økologisk mad i alle plejehjem.
Der skal være kapacitet til at hjemtage færdigbehandlede fra sygehuse. Det skal afklares, hvornår patienten er færdigbehandlet på sygehuset. For tidlig hjemsendelse er dyr for kommunen.
Hjemmeplejen og plejehjemmene skal sikres det nødvendige antal medarbejdere. Vikarforbruget skal nedbringes igennem en aktiv personalepolitik. Efteruddannelse skal være et konkret tilbud til alle personalegrupper.
Der skal være stor tillid til personalet og mindre kontrol.

Klima
Målet om 35 % mindre CO2-udledning fra kommunens bygninger i 2020 er nået på grund af store investeringer. Der skal fortsat investeres kraftigt i energirenovering og ny teknologi. Der skal sættes nye konkrete mål.
Vore veje, cykelstier, fortove og andre arealer skal holdes i forsvarlig stand så skader og store udgifter undgås.
Vore bygninger bringes i forsvarlig stand så der ikke opstårudgifter til skadesudbedring. Begge dele kræver ekstra midler i en årrække.
Biodiversiteten skal udvikles i hele kommunen. Græsset skal alle steder kun slås én gang om året, undtagen hvor græsarealerne bruges til aktiviteter f.eks. sport og gående færdsel. Græsset skal indsamles. På arealer der er egnet til det skal der plantes træer og buske herunder frugttræer og frugtbuske.
Bjørneklo skal bekæmpes biologisk uden brug af giftstoffer og gerne ved at arealer afgræsses af får.
Slotssøen skal gradvis blive renere. Der skal laves en plan for, at Slotssøen bliver så ren, at der kan bades i den. Der skal startes initiativer, der kan fremme en renere Arresø gerne i samarbejde med kommunerne rundt om Arresøen.
Kommunen skal ansætte en klimarådgiver, der kan rådgive private og offentlige virksomheder samt borgerne og samtidig være med til at koordinere den samlede klimaindsats.

Trafik
Det skal være muligt at færdes trygt til fods og på cykelde almindelige veje i vores kommune. Skolevejene skal sikres først. Der skal laves cykelsti på hele Milnersvej. Der er fortsat skoleveje, hvor der ikke er cykelstier. Det er vigtigt at de nødvendige cykelstier etableres på disse skoleveje. Der skal arbejdes med forbedringer af forbindelserne mellem cykelstierne. Der skal være flere pladser til cykel-parkering.
I tilslutning statens cykelsti langs med Overdrevsvejen til Favrholm station skal der etableres en cykelsti fra Hammersholt-området.
Vi skal gennem trafikplanlægning og oplysning søge at befri bymidten for unødvendig trafik.
Tung trafik skal helt væk fra gågaderne. På de store veje skal der være intelligent skiltning, der leder trafik uden om byen.
Der skal findes en løsning med gratis parkering i den vestlige udkant af bymidten så den sammen med Teglgårds- parkeringen giver mulighed for at holde gratis ved en stor vej og gå ind i bymidten. Flextrafik skal indføres i Hillerød Kommune for alle . Der skal laves forsøgen selvkørende el-busrute igennem byen.
Hillerød Station skal udbygges, så Lokalbanen kan køre igennem stationen til den nye station, Favrholm.
Der skal etableres et trinbræt ved Jespervej ved Isterødvejen på Lokalbanen mellem Hillerød og Helsingør.

Hillerød afd.: Johnny Christiansen Tlf. : 50 55 51 63
E-mail: [email protected] https://hillerod.enhedslisten.dk/