Vedtægter Enhedslisten Hillerød

Vedtægter for Enhedslisten Hillerød
§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Hillerød.
Foreningen er en lokalafdeling af Enhedslisten – de rød grønne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune
§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål.
2.1 Desuden arbejder Enhedslisten Hillerød for socialistisk repræsentation i Hillerød Kommune og Region Hovedstaden og for at styrke en socialistisk dagsorden i det udenomsparlamentariske arbejde i lokalområdet.
2.2 Enhedslisten Hillerød er medlem af Foreningen Røde Hus.
§ 3. Medlemskab, deltagelse og kontingent.
Som medlemmer af afdelingen optages interesserede, der kan arbejde for Enhedslistens formål og som accepterer dens vedtægter.
3.1 Indmeldelse sker ved henvendelse til afdelingsbestyrelsen, ved indmeldelse hos Enhedslisten centralt eller ved overflytning fra en anden afdeling af Enhedslisten.
3.2 Alle medlemmer af Enhedslisten med bopæl i Hillerød-afdelingens geografiske område er medlem hos Enhedslisten Hillerød. Enhedslistemedlemmer der bor uden for Hillerød Kommune, men som føler mest tilknytning til Hillerød kan blive medlem af afdelingen. Overflytning kræver godkendelse af landsorganisationen.
3.3 Enhedslisten samarbejder med Socialistisk UngdomsFront (SUF) og med Rød Grøn Ungdom (RGU).
For at styrke det lokale samarbejde inviteres de til at deltage i Enhedslisten Hillerøds aktiviteter.
3.4 Kontingent for Enhedslisten Hillerød fastsættes af landsforeningen Enhedslistens årsmøde.
§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed.
4.1 Alle foreningens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.
4.2 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer, hvis kontingent er betalt senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.
4.3 Intet medlem kan afgive mere end én stemme. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.
4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.
4.5 Der føres protokol over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Protokollen underskrives af referent og dirigent.
4.6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 2 ugers varsel og har minimum følgende punkter på dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.
2. Afdelingsbestyrelsens beretning.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
5. Budget for det kommende år.
6. Valg af afdelingsbestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.
4.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når mindst 1/4 af foreningens medlemmer eller mindst 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller afdelingens revisor skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.
4.7.1 Afdelingsbestyrelsen indkalder omgående skriftligt med angivelse af dagsorden til generalforsamling med 10 dages varsel.
§ 5. Afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen er foreningens ledelse mellem generalforsamlinger.
5.1 Afdelingsbestyrelsen består af mindst 3 medlemmer.
5.2 Afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter valget på det første afdelingsbestyrelsesmøde med valg af en kontaktperson og en kasserer.
Hvis afdelingsbestyrelsen træffer beslutning herom, kan der vælges suppleanter til de af afdelingsbestyrelsen valgte tillidsposter.
5.4. Afdelingsbestyrelsen afholder møde mindst 1 gang om måneden.
5.5. Afdelingsbestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer af afdelingen.
5.6. Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræver enstemmig indstilling fra afdelingsbestyrelsen og godkendelse af generalforsamlingen.
5.7. Over forhandlingerne i afdelingsbestyrelsen føres protokol, hvori beslutninger indføres.
5.8 Afdelingsbestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden
§ 6. Tegningsregler
Afdelingsbestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.
6.1 Afdelingen tegnes af kontaktpersonen sammen med et afdelingsbestyrelsesmedlem eller af to afdelingsbestyrelsesmedlemmer i forening.
6.2 Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes afdelingen af den samlede afdelingsbestyrelse.
6.3 Afdelingen kan ikke tegne landsforeningen Enhedslisten.
§ 7. Hæftelse
Afdelingen hæfter for afdelingens forpligtelser med den til afdelingen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke afdelingens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
§ 8.Regnskab
Afdelingens regnskabsår følger kalenderåret.
8.1 Regnskabet revideres af en intern kritisk revisor valgt af generalforsamlingen. 8.2 Bestyrelsen er ansvarlig for afdelingens økonomi over for generalforsamlingen.
8.2 Kassereren fører afdelingens regnskab og holder løbende bestyrelsen orienteret. Midler som ikke skal anvendes til den daglige drift, indsættes på afdelingens bankkonto.
§ 9. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægt kan kun vedtages med to tredjedels flertal på en generalforsamling.
§ 10. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages efter afdelingsbestyrelsens indstilling og efter vedtagelse med to tredjedels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.
10.1 Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten. Således vedtaget på generalforsamling
Vedtaget d. 24 marts 2021 på Generalforsamling i Enhedslisten Hillerød.