5. En åben folkeskole

Enhedslisten vil arbejde for, at alternative undervisningsformer integreres i den daglige undervisning. Det kunne være mere undervisning i naturen, samarbejde med Klaverfabrikken, street lab, miljø-stationen, biblioteket, musikskolen, idrætsforeningerne og uddannelsesinstitutionerne etc. I det hele taget skal folkeskolen åbnes, så mere af undervisningen kommer ud af klasselokalet. For at det kan lade sig gøre, vil Enhedslisten arbejde for at lærerne kan arbejde med særlige projektforløb, sådan, at der i tidligt i skoleforløbet indføres musiske/praktiske fag. Samarbejdet mellem lærere og pædagoger skal udbygges, så pædagogers særlige kompetencer kan komme i spil i disse forløb.
For at det skal lykkes skal der tildeles flere midler til folkeskolen til udviklings- og forsøgsarbejde og til efteruddannelse af lærere og pædagoger. Ligeledes skal IT-systemerne fungere optimalt.
Skoledagen skal planlægges, så der er mere plads til kreativ aktivitet, og timetallet skal afpasses efter børnenes alder. Skolefritidsordningerne i Hillerød skal spille en større rolle i en mere kreativ skoledag.
Endelig skal der afsættes flere penge til lejrskole, hytteture og udvekslingsrejser.

Plads til alle i folkeskolen:
Det er vigtigt med mangfoldighed i folkeskolen i forhold til de ansatte og til eleverne. Enhedslisten vil arbejde for, at der bruges flere tosprogede lærere på skolerne, og at alle skoler har en vis andel af børn med anden etnisk oprindelse. Der skal afsættes ekstra ressourcer til skoler med mange tosprogede elever, og modersmålsundervisning skal tilbydes alle børn uanset oprindelsesland.
I forhold til børn med særlige behov er der brug for bedre specialiserede undervisningstilbud både i og uden for folkeskolens regi. Når elever med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen, skal det altid være ud fra en vurdering af, hvad der gavner barnet og klassen. De nødvendige lærer- og støtteressourcer skal være til stede. Alternativt skal barnet sikres et specialiseret undervisningstilbud. Det skal sikres, at der ikke er øget forældrebetaling til elever med særlige behov.

Demokratiet i folkeskolen:
Enhedslisten mener at børn i folkeskolen skal høres og have indflydelse på undervisningen, De konkrete forhold på skolen og elevernes arbejdsmiljø skal sikres. Klassestørrelserne skal være lavere for at skabe bedre plads til dialog mellem lærere, pædagoger og elever.
Samtidig arbejder vi for at der skabes plads til dialog og indflydelse for lærere og pædagoger om de konkrete arbejdsforhold.

Vedligeholdelse og fornyelse af folkeskolerne:
Der er behov for grønne og energirigtige udbygningsplaner og vedligeholdelse for skolerne i Hillerød.
En bedre kommunal rengøring er også en naturlig del af at sikre et bedre indeklima. Endelig skal skolevejene sikres med cykelstier.

Sundhed i folkeskolen:
Et sundt skoleliv forudsætter sunde måltider, da de har stor betydning for børns indlæring. Derfor skal alle folkeskoler tilbyde økologisk mad til en rimelig betaling. Sundhed er også trivsel og ro og det kan understøttes af masser af motion, yoga og meditation.
Bedre sexualundervisning i folkeskolen.
Endelig er skolesundhedsplejen et vigtigt element for at sikre, at alle børn har det godt, og derfor arbejder Enhedslisten for, at der tildeles flere midler til skolesundhedsplejen.