9. Miljø, energi og ansvar for klimapåvirkning.

9. Miljø, energi og ansvar for klima påvirkning.
Kommunen skal gennem Hillerød Forsyning sikre, at vores spildevand renses med den nyeste teknik så f.eks medicinrester udskilles på rensningsanlægget. Energien i spildevandet skal genindvindes.
Regnvand og spildevand skal adskilles. Der skal laves en plan for skybrud, så vi kan styre regnvandet til hensigtsmæssige steder, når det hele løber over.
Vort grundvand skal sikres, så der også er rent drikkevand til de næste generationer.
Fjernvarmenettet skal udbygges og der skal fyres med flis indtil vi har fået helt co2-neutrale varmekilder som f.eks. geotermisk varmeværk og kæmpe varmepumper.
Der skal sættes stort ind på at opsamle spildvarme fra industri og andre bygninger.
I samarbejde med Vestforbrænding og nabokommunerne skal vi sortere vores affald bedst muligt og sikre, at både børn og voksne forstår hvordan og hvorfor vi sorterer affaldet.
Der skal være en pulje på 3 millioner som boligforeninger og andre kan søge til nye forsøg med affaldssortering.
Affald sortering skal gennemføres fuldt ud i hele byen – også i villakvarterer.
Symbiosenetværket, som er et samarbejde mellem kommunen og forskellige virksomheder om ressourcebesparelser, skal udvides.
Der må ikke anvendes gift til ukrudtsbekæmpelse. Der skal ansættes det fornødne mandskab, så veje og fortove kan af børstes eller brændes fri for ukrudt og indsatsen mod bjørneklo skal forstærkes.
Kommunen skal fortsat arbejde på at Colstrup-grunden på Jespervej oprenses med den nyeste teknologi. Der skal laves en plan for kommunens øvrige giftgrunde.
Glatførebekæmpelse skal i videst muligt omfang udføres med grus.
Målet om 35 % mindre co2-udledning fra kommunens bygninger i 2020 nås allerede i 2018 på grund af store investeringer. Der skal fortsat investeres kraftigt i energirenovering og ny teknologi.
Hillerød Kommune skal vende sig mod alle forsøg på at udvinde skifergas.
Vore veje, cykelstier, fortove og andre arealer skal holdes i forsvarlig stand så skader og store udgifter undgås.
Vore bygninger bringes i forsvarlig stand så der ikke opstår dyre udgifter til skadesudbedring.
Begge dele kræver ekstra midler i en årrække.