Budgetforlig 2017

Budgetforlig Hillerød kommune offentliggjort d.11. september 2017
Indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Fælleslisten, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og en Udenfor parti.
Herfra er det den originale tekst:

Forlig om budget 2018-21

Indledning

8 grupper i Hillerød Byråd har indgået forlig om budgettet for 2018-2021.

Langsigtede økonomiske mål
Forliget tager udgangspunkt i direktionens budgetforslag, som blev behandlet af Byrådet den 30. august 2017 ved 1. behandlingen af budget 2018-2021 og oversendt til Byrådets 2. behandling.
Hillerød Kommune vælger statsgaranteret skatteudskrivningsgrundlag for 2018. Skatteprocenten er uændret på 25,6, grundskyldspromillen er uændret på 20,650 og dækningsafgiften på erhvervsejendomme fastholdes på 9,4 0/00 i 2018.
Hillerød er en vækstkommune, og Hillerød Kommunes befolkningsprognose anslår, at der kommer 2735 nye borgere til Hillerød Kommune frem mod 2021. Forligspartierne lægger 50% af denne forventning ind i budgetårene 2019-21, mens de fortsat lægger den fulde effekt af befolkningsprognosen ind på de udgiftsområder der er demografireguleret.
Budgetforliget er indgået i overensstemmelse med målsætningerne om en sund økonomisk balance i byrådets vedtagne politik for økonomistyring.
I 2018 spares ca. 25 millioner kroner, og i perioden 2018-2021 ca. 109 millioner kroner.
Forliget lægger vægt på at prioritere den daglige drift for borgerne og brugerne – og dermed det aktuelle serviceniveau. Hillerød Kommune skal spare i 2018 og årene frem, men mindre end i de foregående år. Vedligeholdelse og videreudvikling af værdier eller nye anlæg kan ikke gennemføres i den takt, det er ønskeligt.
På grund af kapacitetsudfordringer beslutter forligspartierne dog at investere i flere daginstitutionspladser og flere plejeboliger.
Hovedudvalgets medarbejderrepræsentanter og økonomiudvalget skal på et møde i foråret 2018 drøfte, hvordan deres dialog kan udvikles til gavn for kommunes konkrete udvikling. Dialogen søges konkretiseret i forhold til tidligere, og tager bl.a. afsæt i fælles kendskab til de aktuelle og sektorspecifikke hovedtræk indenfor trivsels- og arbejdsmiljøsituationen, rekrutteringssituationen, sygefraværet samt diverse brugertilfredshedsundersøgelser.
Der kan ske reguleringer af budgettet bl.a. som følge af takstberegninger og tekniske ændringer i pris- og lønfremskrivninger, og de kommer til at fremgå af det materiale, der bliver lagt frem til budgettets endelige vedtagelse.
Økonomi og analyser

1. Analysen af det specialiserede børneområde
Forligspartierne er enige om at følge anbefalingerne fra budgetanalysen af det specialiserede børneområde og dermed realisere finansieringsforslagene, som analysen peger på vedrørende områderne merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, aflastning og efterværn. Forligspartierne anerkender, at det vil kræve et ekstraordinært stort fokus på familie- og sundhedsområdet og hos de tværfaglige samarbejdspartnere på dagtilbuds- og skoleområdet at gennemføre disse forslag.

2. Kommende analyser
Til budget 2019 arbejdes der med en analyse af skoleområdet. Til budget 2020 vil specialundervisningen blive analyseret. I foråret 2018 analyseres administrationen med henblik på byrådets fastlæggelse af budget- og ambitionsniveauer for kommunens forvaltning i perioden 2019-2022. Analysen vil også omfatte forbruget af eksterne konsulenter i kommunen bredt set. Kommissorium for denne analyse fremlægges til godkendelse i det nye byråd i januar 2018, og analysens resultater skal kunne præsenteres for byrådet i august 2018.

3. Aftale om prioritering af anlægsprojekter når der kommer salgsindtægter
Vi er enige om, at når der bliver råd fx på grund af nye indtægter ved jord- og ejendomssalg, så reserveres pengene i første omgang til at håndtere den usikkerhed, der er om låneoptag til strategisk gadebelysning og derefter til følgende ikke-prioriterede anlægsopgaver:
Vedligeholdelse af kommunale bygninger og kommunale veje
Horsevænget
Slotsgades belægning
Renovering af skolers toiletter, badefaciliteter og ventilation
Bedre udearealer på børnehaver og skolegårde
Funktionsopgradering af skolernes fysiske læringsmiljøer
Strategi for udvikling af IT-infrastruktur
Yderligere strømstik til folkeskolernes IT
Grønnevang Skole afd. Jespervej, genopretning af skolegården
Vedligeholdelse og fornyelse af interaktive tavler i skolerne
Færdiggørelse af cykelstien i Skævinge
Cykelstien på Frederiksværksgade mellem Frejasvej og Annaborg
Cykelstier og trafiksikkerhed i øvrigt
Tilgængelighed og arbejdsmiljø på Sundhedscentret
Fornyelse af vejbrønde og stik

Status for mulighederne for prioritering fremlægges for byrådet i forbindelse med budgetopfølgningerne.

4. Administrativt ressourceforbrug
Som ved hvert af valgperiodens foregående budgetter skal direktionen gøre det administrative ressourceforbrug mindre. Samtidig pålægger forligspartierne direktionen at prioritere forvaltningens ressourcer, så henholdsvis miljøområdet, trafikområdet og den erhvervsrettede byggesagsbehandling opnormeres med, hvad der svarer til en stilling hver. Det skal sætte forvaltningen bedre i stand til at følge med i investorers og bygherrers investeringer i kommunens udvikling og udbygning. Af samme årsag fortsætter vi kommunens deltagelse og ledende rolle i Nordsjællands Rekrutteringsservice, der skaffer den lokale arbejdskraft til de kommende års byggerier.
5. Kommunen som arbejdsplads
Medarbejderne i Hillerød Kommune giver generelt udtryk for, at de er glade for deres arbejde, for deres forhold til deres nærmeste ledere, men at de har meget at lave. Det er vigtigt at kunne føle arbejdsglæde, at kunne nå sine opgaver og have indflydelse på sit arbejde. Byrådet vil snart behandle et forslag om fleksibel arbejdstid. Over et arbejdsliv kan man få behov for enten at gå op eller ned i tid. Det skal vi så vidt muligt kunne imødekomme. Med flere timer og fuld tid kommer også en række goder som højere pension, flere feriepenge og højere dagpenge. Det er goder for den enkelte medarbejder. Som arbejdsplads har vi brug for, at flere af vores medarbejdere går op i tid for blandt andet at modvirke udgifter til vikarer og for nemmere at kunne rekruttere nye kolleger.
6. Kompetenceudvikling
Kompetenceudvikling er et afgørende element i udviklingen af Hillerød Kommune. Når der skal ske forandringer f.eks. i forhold til at bringe udgifterne til medfinansiering ned (komme hurtigt hjem fra hospitalet) og IT i folkeskolen, så er der brug for kompetenceudvikling. Derfor beder vi direktionen se strategisk på, hvordan de samlede kompetenceudviklingsmidler kan bruges.
7. Konkurrenceudsættelse
Vi ønsker, at Hillerød Kommune betaler den rigtige pris og får den rigtige kvalitet i de ydelser, vi selv leverer eller betaler andre for at levere. Forvaltningen fremlægger et forslag om, hvor der kan være et potentiale i at afprøve kvalitet og priser i konkurrence. Konkurrenceudsættelse kan, afhængigt af licitationsresultatet, ende med både udlicitering og hjemtagelse af opgaver.
8. Styrket borgerperspektiv
Forligspartierne ønsker at igangsætte en proces, der fører til mere borgerinddragelse og åbenhed om de politiske beslutninger. Målet er at styrke samarbejdet mellem lokalpolitikere og borgere og sikre optimale vilkår for innovativ og ressourceeffektiv udvikling i Hillerød Kommune.
I 2018 indhentes erfaringer fra andre kommuner med fx opgaveudvalg, borgerinddragelse i budgetprocessen, borgerdrevne budgetter, lukkede punkter på byrådets dagsorden og brug af § 17, stk. 4 udvalg med borgere og repræsentanter for organisationer som medlemmer. Derefter besluttes det, om der skal ændres i de kommunale beslutningsprocesser.
9. Borgerinddragelse i egen sag
Forligspartierne ønsker, at der arbejdes med borgerrådgiverens anbefaling om inddragelse af borgeren i egen sag. Direktionen fremlægger en sag for Økonomiudvalget med en anbefaling om, hvordan inddragelsen kan ske.
Erhvervsudvikling og beskæftigelse
10. Erhverv og infrastruktur
Hillerød Kommune bruger bl.a. analyser og benchmarks fra interesseorganisationer som inspiration til, hvordan vi kan arbejde for bedre forhold for erhvervslivet. Ofte nævner virksomhederne infrastruktur som en af de største udfordringer for deres fragt og medarbejdere. Derfor har byrådet besluttet, at der sammen med Vejdirektoratet sideløbende med, at der gennemføres VVM-analyse for Hillerødmotorvejens forlængelse, arbejdes på at fremme udbygningen af rundkørslen ved afkørslen Hillerød S, så de mange ansatte på de store virksomheder i byen hurtigere og mere sikkert kan komme på arbejde.
11. Faglært arbejdskraft
Manglen på faglært arbejdskraft er en udfordring, Hillerød Kommune tager alvorligt. Vi understøtter netværk mellem de centrale aktører: Erhvervslivet, folkeskoler, jobcenter og ungdomsuddannelse samt professions- og videregående uddannelser. Strategisk Uddannelsesforum Nordsjælland arbejder således med, at unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Det vil hjælpe virksomhederne med at kunne rekruttere faglært arbejdskraft.
12. Nordsjællands Rekrutteringsservice
Nordsjællands Rekrutteringsservice spiller en vigtig rolle for, at virksomhederne hurtigt kan få de rette medarbejdere og er indgangen til ni jobcentre i Nordsjælland. Nordsjællands Rekrutteringsservice har vist rigtig gode resultater i arbejdet, og der afsættes midler til at fortsætte i dette tværkommunale samarbejde. Særligt de kommende års anlægsbyggerier i Region Hovedstaden skaber efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft og beskæftigelsesindsatsen skal bidrage til, at erhvervslivet får den nødvendige arbejdskraft samtidig med at ledige borgere får mulighed for at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det tværkommunale samarbejde bliver i de kommende år yderligere styrket igennem projektet ”Kompetent arbejdskraft”, der har fokus på at efteruddanne og rekruttere arbejdskraft til nye store byggerier, som f.eks. Nyt Hospital Nordsjælland. Projektet vil bidrage til at skabe en koordineret service overfor erhvervslivet, når der skal samarbejdes med kommuner og de faglige organisationer om behov for arbejdskraft.
13. Målrettet integrations- og beskæftigelsesindsats
Integrations- og beskæftigelsesindsatsen skal fortsat være målrettet, så vi møder nye medborgere med krav og forventninger om aktiv deltagelse i lokalsamfundet og på det danske arbejdsmarked. Indsatsen har indtil nu givet rigtig gode effekter, og derfor afsættes midler til at fortsætte den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet.
14. Tilbud til unge flygtninge/indvandrere der kan klargøre dem til en ungdomsuddannelse
Forligspartierne ønsker at styrke uddannelsesindsatsen for de flygtninge og indvandrere, der befinder sig i overgangen mellem modtageklasse og det ordinære uddannelsessystem. Derfor etableres et tilbud, der skal sikre, at de unge via forløb på VUC får en 9. klasses afgangsprøve og dermed får optimeret deres muligheder for at komme videre i en ungdomsuddannelse.
15. Socialøkonomisk målsætning
Byrådet vil behandle et forslag fra forvaltningen om socialøkonomi, og dette forslag bør udmunde i en socialøkonomisk målsætning. Socialøkonomi er en særlig måde at drive rentabel virksomhed på, hvor overskuddet geninvesteres i virksomheden, som også har en social målsætning. Arbejdet med socialøkonomi drejer sig også om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, hvor en øget andel af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet kan blive en aktiv del af fællesskabet Socialøkonomi kan være en mulighed for iværksættere eller foreninger, der gerne vil udvide en aktivitet til at blive erhvervsmæssig. Socialøkonomi kan dermed være en ny, værdig, tryg og engagerende måde at løse socialpolitiske opgaver i vores kommune. Den socialøkonomiske målsætning om at involvere flere gennem denne virksomhedsform skal gælde for Hillerød Kommune, og det vil være naturligt, at personer og foreninger, der vil starte en socialøkonomisk virksomhed kan få støtte og sparring hertil i vores erhvervsforening C4.
Byudvikling i Hillerød Kommune
16. Favrholm – Nyt Hospital Nordsjælland og ny station
Mange års planlægning bliver nu en realitet, og de konkrete byggearbejder går i gang. Hillerød Kommune bidrager til at tilvejebringe nødvendig infrastruktur til hospitalet og den nye Favrholm station med 2 nye vejkryds på Overdrevsvejen og en pendlerparkeringsplads ved stationen. Der er i dette budget afsat midler til kommunens overordnede stinet, som binder Favrholm sammen med Hillerød by – derved sikres det, at Favrholm også på den måde bliver en grøn by. Samtidig arbejder Hillerød kommune i samarbejde med bl.a. Region Hovedstaden på, at Hillerød Station ombygges, så Lokaltog kan køre direkte til Favrholm Station. Det er afgørende for effektiv kollektiv trafik, så medarbejdere, besøgende og patienter kan komme nemt til hospitalet, og så nye borgere og ansatte kan komme hurtigt til og fra job.
17. Intelligent by
Miljø- og Teknikudvalget vil arbejde videre med en strategi for Smart City-løsninger, der kan realiseres. 1. prioritet er tilgængelig infrastruktur, men der skal også ses på tilgængelighed, tryghed, støj, nedbringelse af forurening osv. Dette skal indarbejdes i planlægning herunder i fremtidige byggemodninger og i forbindelse med realisering af den nye bydel Favrholm. Samtidig kan der i forbindelse med tilbagekøb af signaler og belysning arbejdes med forslag til, hvordan intelligent signalstyring kan hjælpe med en smidig trafikafvikling. Forvaltningen udarbejder derefter en business case, som forelægges til byrådets godkendelse ud fra antagelsen om at Smart City-løsninger også kan føre til driftsbesparelser.
18. Flere kolonihaver
Byens store vækst med nye mange nye lejligheder kan medføre øget behov for flere kolonihaver. Forligspartierne beder om forslag til placering af ca. 100 haver samt budget dertil med henblik på behandling i fagudvalg og evt. budgetønske til budget 2019-22.
19. Helhedsplan for Torvet
I 2017 blev der afsat 300.000 kr. til at udarbejde en helhedsplan for Torvet sammen med ByForums torvegruppe og med inspiration fra tidligere fremlagte forslag. Forligspartierne ønsker at fremme udviklingen på Torvet og afventer resultatet af ByForums arbejde med den færdige helhedsplan og vil prioritere finansiering, når investeringsbehovet er kendt.
20. Parkering i Hillerød midtby
Udviklingen i bymidten går godt, og der kommer flere handlende til byen. Flere vil gerne parkere så tæt på bymidten som muligt og gerne gratis. Forligspartierne beder i den anledning forvaltningen foretage en screening af mulighederne for at tilvejebringe gratis parkeringspladser i den vestlige del af Hillerød midtby.
21. P-løsninger i Hillerød
Udviklingen i bymidten går godt, og der kommer flere handlende til byen. Der er mange parkeringspladser i Hillerød, flest private. I dag rækker de, men som byen udvikler sig, kan der opstå behov for mere parkering til medarbejdere i vore butikker, andre virksomheder og til de mennesker, der ønsker at handle i vores by.
Mere gratis parkering kan øge Hillerøds attraktivitet som handelsby, og derfor afsætter vi finansiering, som svarer til 1 times gratis parkering på de kommunalt ejede p-pladser i bymidten. Vi vil gerne samarbejde om at finde gode løsninger, og Hillerød ByForum arbejder aktuelt med p-spørgsmålet. I dette arbejde er alle interessenter med om bordet. ByForums arbejdsgruppe om parkering arbejder med forskellige forslag, og byrådets accept heraf skal kunne rummes indenfor den finansielle reservation til 1 times gratis parkering. I arbejdet med den fremtidige p-løsning skal det undersøges om den del af indtægterne fra parkering, som kommunen sender videre til staten kan blive i Hillerød enten i form af billigere eller bedre parkering.
22. Cykelstier
Vi vil have flere sikre skoleveje, som børn kan cykle på, og vil have genskabt cykelstien bag FrederiksborgCentret. Vi beder forvaltningen fremlægge et forslag, der viser en mulig linjeføring, et overslag over omkostningerne og en indstilling om, hvem der skal finansiere stien, der blev nedlagt i forbindelse med byggeriet af badmintonhallen. Vi har gennem de sidste 8 år investeret meget for at forbinde Hillerøds lokalsamfund med Hillerød By. Skoleelever i byen og i de mindre lokalsamfund skal kunne færdes mere sikkert til skole på cykel. Vi færdiggør cykelstien til Nødebo, og Miljø- og Teknikudvalget vil arbejde med et oplæg til, hvilke cykelstistrækninger der i øvrigt er behov for.
23. Trafiksikkerhed
Vi arbejder med større trafiksikkerhed i de mindre bysamfund og starter med Nødebo, hvor vi ønsker at reducere hastigheden til 40 km i timen. Vi ønsker at udbrede erfaringerne derfra til andre lokalsamfund.
24. Kræmmermarkedet
Vi takker for Hillerød Kræmmermarkeds store arbejde over årene til gavn for de frivillige foreningers arbejde, for på denne måde at have været med til at sætte Hillerød på landkortet. Vi siger tak for det alternative forslag, der har til formål at understøtte muligheden for at skabe et årligt overskud til forenings- og kulturlivet. Vi afsætter midler til dette, og byrådet vil arbejde videre med forslaget sammen med bestyrelsen for Kræmmermarkedet, Hillerød Byforum og andre interessenter.
25. Byfest
Forligspartierne glæder sig over Byfesten i 2017 og siger tak for det store arbejde, der blev lagt i den. Vi vil gerne medvirke til og understøtte fremtidige Hillerød Slotssø Byfester med en grundfinansiering. Byfesten er noget vi skaber sammen, og derfor vil ideer, behov for koordinering, markedsføring, organisering osv. blive aftalt med centrale partnere som Hillerød ByForum og andre institutioner og foreninger.
26. Turisme
Hillerød Kommune er aktivt med i udviklingen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og arbejdet med UNESCO verdensarven i Parforcejagtlandskabet. Der afsættes midler til skiltning og opsætning af turistinformationstavler ved motorvejsafkørsler. Vejhenvisningen sker i et samarbejde med de involverede nordsjællandske kommuner, Naturstyrelsen, Slots- og Kulturstyrelsen og Vejdirektoratet.
Kultur og Idræt
27. Prioritering af kunstgræsbaner
Forligspartierne ønsker, at de kommende kunstgræsbaner etableres i Skævinge og Hillerød Øst, og beder om at få belyst omkostningerne i et anlægsforslag til budget 2019-22.
28. Ll. Lyngbyhallen
Gulvet i Ll. Lyngbyhallen skal udskiftes, fordi det ikke er godt for de mange skoleelever og idrætsudøvere, som risikerer skader. Derfor har vi sat penge af til at udskifte gulvet.
29. Klatrevæg, Gadevang Klatring
Vi har sat penge af til at støtte Gadevang Klatring i at få skabt et klatrecenter i Hillerødsholmskolens gamle gymnastiksal i andet halvår af 2018.

30. Det aktive Gadekær
Der afsættes midler til at udarbejde et projektforslag i henhold til visionen om Det aktive gadekær, som er et bydelsprojekt, der kan være et samlingssted og et nyt aktiv i Hillerød Øst.
31. Frivillige i Hillerød Kommune
Som lokalsamfund har vi glæde af, at mange vil gøre et stykke frivilligt arbejde sammen med andre. Nogle påtager sig små eller store enkeltopgaver, mens andre står for organisering af foreninger, små og store begivenheder eller mere faste opgaver som fx selvforvaltning af Hillerød Stadion, Føllegaard, Kræmmermarkedet, Annaborg og nu også Rønnevangs Allé og Bjerggården. I forbindelse med dette frivillige arbejde kan man falde over så meget papirarbejde, at man næsten mister modet. Det bøvl vil vi fjerne eller i hvert fald gøre mindre. Noget af det kan vi gøre mindre selv som kommune, men vi skal også have Folketinget til at ændre regler, som pålægger frivillige et stort og unødvendigt merarbejde.
Vi anerkender Frivilligcentrets indsats for kommunens fællesskaber, og bevilger ekstra penge hertil.

32. Event-pulje
Vi sætter fokus på vores idræts- og kulturområde, som har både en sund og samlende betydning for mange familier i vores kommune. Vi afsætter en pulje til events, som tildeles af Kultur og Fritidsudvalget.
33. Street Lab og Multipark
Vi vil gerne støtte, at børn og unge i Hillerød kan finde et spændende sted at samles og have det sjovt. Vi anerkender det store stykke arbejde Multiparkforeningen har gjort på bare et års tid ud fra sine idealer om børneinddragelse og borgerinddragelse. Den har fået mange gode kræfter til at rykke sammen, og derfor er der allerede nu et sted, hvor man i praksis kan teste og undersøge, hvordan en multibane med skateranlæg bør være. Der ønskes nu penge til, at der også bliver mulighed for at udvikle et såkaldt forprojekt med henblik på endelig planlægning for en Multipark i Hillerød. I udarbejdelsen af forprojektet lægger vi op til, at andre interessenter inddrages, fx Hillerød Forsyning, så flere funktioner gerne samtænkes. Multiparken kan blive en stor attraktion for Hillerød, til stor glæde for de unge samtidig med, at den også bliver et eksempel på nye måder at skabe noget sammen på i vores kommune.
Børn, skoler og familier
34. Sammenhængende plan for renovering af folkeskoler
Forligspartierne ønsker, at opgraderingen af ældre skolebygninger til moderne læringsmiljøer fortsætter. Det nye Byråd får en sagsfremstilling, der belyser behovet for opgradering på hele skoleområdet.
35. Frederiksborg Byskoles helhedsplan
I 2018 går realiseringen af den store helhedsplan for Frederiksborg Byskole i gang. Vi beslutter, at der er afsat penge i 2018 og de efterfølgende to år til de første etaper, og byggeriet fortsætter i år 2022 med de næste etaper. Imidlertid vil vi ved forhandlingerne om budget 2019 arbejde for at gøre plads til byggeriets næste etaper, så moderniseringen sker uden større afbrydelser.
36. Digitalisering og læring
IT spiller en stor rolle i undervisning i dag, og derfor har vi i Hillerød Kommunes folkeskoler krav om, at undervisning og årsplaner er tilgængelige online. Vores undervisere er helt afhængige af digitale undervisningsmidler, og fremover vil elever løse og aflevere flere opgaver digitalt. Lærerne har brug for kompetenceudvikling for at få fuldt udbytte. Vi afsætter midler til at styrke IT i Hillerød Kommunes folkeskoler gennem elev-computere til 7. klasserne. Det er vigtigt for os at indhente erfaringer med denne investering, og derfor skal det udarbejdes som et projekt, der kan evalueres.
Vi skal have endnu mere pædagogik og læring ud af de nye digitale muligheder. Børne- og Familieudvalget bedes behandle en sag om at skabe en strategi for IT og læring i Hillerød Kommune. Desuden er forligspartierne enige om, at det nye Byråd skal drøfte den fremtidige strategi for digitalisering og læring.
37. Skoledrift i lokalsamfund
Lokalsamfundene er en vital del af Hillerød Kommune, og forligskredsen har prioriteret at understøtte skoledrift i lokalsamfundene i skoleåret 2018/19 på samme niveau som i 2017/18. Dermed er der sikret trygge rammer om de mindre skoleafdelinger i lokalsamfundene, indtil Byrådet skal behandle skoleanalysen i forbindelse med budget 2019 -22.
38. Sikring af kapacitet på Harløse Skole
Forligspartierne beder forvaltningen om at sikre kapacitet på Harløse Skole igennem byggetilladelse til og leje af nye pavilloner til erstatning af de eksisterende. Forvaltningen vender tilbage med forslag til varig løsning i god tid inden ny dispensation udløber.
39. Fritidsordninger på de private skoler
Partierne sætter penge af til at imødekomme en ansøgning fra private skoler til før-SFO.
40. Flere voksne til børnene i vuggestuer og børnehaver
Vi ønsker bedre normeringer i vores dagtilbud, og tildeler penge hertil. Vi vil opnå vores politisk fastsatte mål om mindst 60 % uddannede pædagoger i personalegruppen, og beder det kommende Børne- og Familieudvalg følge udviklingen i den retning. Udvalget skal også arbejde med tildelingskriterier, idet forskning peger på, at sociale forhold bør vægtes højere i tildelingen. Vi fremmer dermed medarbejdertilfredshed og højere kvalitet i dagstilbud yderligere.
41. Besøg af sundhedsplejersken for 3,5 årige
Med ekstra besøg af sundhedsplejersken ønsker vi at styrke den forebyggende indsats for at reducere ulighed i sundhed og reducere betydningen af børnenes sociale baggrund. Indsatsen vil give god virkning for børnenes fysiske og psykiske helbred, og det vil ruste børnene til deres kommende skolegang og sociale liv i øvrigt.
42. Kapacitet på dagtilbudsområdet
Forligspartierne ønsker at investere på børneområdet, så nuværende kapacitetsudfordringer løses. Der kommer flere børn både i midtbyen og i Gadevang, og vi glæder os over, at familierne ønsker, at deres børn skal være en del af den lokale daginstitution. Derfor ud- og tilbygger vi på institutioner i Hillerød midt, ligesom vi sætter penge af til at understøtte Gadevang Asyl, så der bliver plads til børnene. Samtidig sætter forligspartierne penge af til projektbeskrivelser mv. til ny daginstitution med henblik på at udvalget kan fremlægge et anlægsønske til budgetforhandlingerne 2019-22.
43. Styrket indsats for sårbare unge
Forligspartierne afsætter midler til, at Basen kan udvide sit anonyme rådgivningstilbud til unge med personlige problemer for at fremme deres mentale sundhed, dette omfatter også unge på vores mange ungdomsuddannelser i Hillerød Kommune.
Vi ønsker at fremme initiativet Den sociokulturelle landsby, fordi kulturelle aktiviteter rummer særlige muligheder for mangfoldige fællesskaber. Vi ønsker at opmuntre til en kobling mellem landsbyen og Hillerød ByForum.
44. Vi vil have en tryg by og en tryg kommune
Byrådet har besluttet at oprette et § 17. stk. 4 udvalg for at gøre endnu mere for at skabe tryghed i vores kommune. Der gøres allerede et forbilledligt forebyggende arbejde af både forvaltningen, politiet og mange gode kræfter i civilsamfundet. Vi vil ikke lade bander eller anden form for kriminel aktivitet styre. En helt særlig indsats skal bruges overfor de unge, der risikerer at blive trukket ind i selve rocker- og bandemiljøet. Vi skal vi have fat i disse unge så tidligt som muligt og vide, hvilke risikofaktorer det unge menneske udsættes for. De sammenhænge, det unge menneske er i, kan være en del af forebyggelsen: Familien, venner, fritidsaktiviteter, fritidsjobs. I vores forebyggende arbejde er det centralt at få de unge med i gode fælleskaber. Byrådet vil arbejde videre med anbefalingerne, der kommer fra §17, stk. 4-udvalget.
Socialområdet
45. Det specialiserede socialområde
Flere mennesker søger og får hjælp fra det specialiserede socialområde; både på landsplan og i Hillerød Kommune. Det presser udgifterne op. Der er sat meget i gang for at skabe et budget i balance på området, dels gennem en handleplan, der nedbringer udgifterne, dels gennem detaljerede prognoser for de fremtidige udgifter. Forligspartierne har med budget 2018-2021 afsat midler til at imødekomme den forventede vækst på området. Vi har desuden besluttet, at der skal udarbejdes nye kvalitetsstandarder for aktivitets- og samværstilbud.
46. Botilbud for psykisk sårbare borgere
Med det nye botilbud ”Vingen” får vi meget bedre boliger til nogle af kommunens svageste borgere. Når boligerne på Skovstien er renoveret, kan der være flere midlertidige boliger til borgere med funktionsnedsættelser end tidligere. Det giver os mulighed for at skabe et botilbud på Herlufdalsvej for psykisk sårbare borgere samt borgere med autisme. Dermed kan vi tilbyde denne sårbare målgruppe et midlertidigt tilbud i deres egen kommune, så borgerne kan blive i deres nærmiljø, og den rehabiliterende indsats for den enkelte kan styrkes
Forebyggelse og sundhed
47. Rehabilitering
Omfanget af de kommunale sundhedsopgaver stiger støt. Borgere indlægges på Rehabiliteringsafdelingen med mere og mere komplekse problemstillinger. De har brug for pleje, som kræver mere både i forhold til ressourcer og kompetencer. Derfor øger vi normeringen på Rehabiliteringsafdelingen for at borgernes behov varetages ud fra de krav og forventninger, der er i et moderne sundhedsvæsen af høj kvalitet.
48. Akuttelefon
Borgere med psykiske problemer får mulighed for at komme til at tale med en sygeplejerske også i døgnets ydertimer i døgnet og dermed ligestilles borgere med fysisk og psykiske sygdomme. Derfor oprettes der i et samarbejde mellem Rehabiliteringsafdelingen og Akutsygeplejen en akuttelefon, der kan hjælpe borgeren videre ved en akut opstået krise. Vi vil gerne inddrage Udsatterådet i arbejdet med at udvikle dette tilbud.
49. En moderne tandklinik
Forligspartierne har besluttet at samle de nuværende tandklinikker i en ny, tidssvarende tandklinik. Det betyder, at tandplejens mange brugere fremadrettet vil blive undersøgt og behandlet i fysiske rammer, der lever op til de standarder og kvalitetsforventninger, som Hillerøds borgere med rette har. En samlet klinik muliggør samtidig, at der kan realiseres et væsentligt effektiviseringspotentiale og sikrer derudover øget kvalitet og tandplejefaglighed samt et bedre arbejdsmiljø til gavn for børn, unge, ældre og medarbejdere i Hillerød Kommune.
Forligspartierne ønsker en placering af tandklinikken på Frederiksborg Byskole for at sikre en stationsnær og central placering i kommunen.
50. Styrkelse af den forebyggende indsats
Forligspartierne ønsker at målrette og styrke indsatsen for voksne over 18 år på misbrugsområdet. Det skal ske ved at styrke den tidlige indsats, rådgivning, motivation og behandling samt ved at styrke koordinationen med samarbejdspartnere på området. Formålet er at sikre at borgeren får en indsats med den rette kvalitet og størst mulig effekt. Forligspartierne afsætter penge til at reducere ventetiden på genoptræning og til et udvidet samarbejde med TUBA, som hjælper unge familiemedlemmer til alkoholikere.
Ældre medborgere
51. Flere plejecenterboliger
Vi har behov for flere plejehjemspladser, og der er afsat midler til at planlægge et nyt plejecenter. Men behovet er presserende, og der er derfor sat penge af til, at der kan bygges til på et af de nuværende plejecentre. Vi ønsker også, at der i vores kommune skal være plads til at udvikle boligområder, hvor seniorer eller flere generationer kan skabe bofællesskaber.

52. Mål for forudsigelighed og genkendelighed i hjemmeplejen
Byrådet har vedtaget at undersøge, hvordan planlægning af hjemmeplejens aktiviteter løses bedst muligt under samtidig hensyntagen til at sikre rette kompetencer til rette opgave, færrest mulige hjælpere i eget hjem samt effektiv opgaveløsning. Dertil vil forslaget også komme ind på, om rengøring – både i hjemmeplejen og på plejecentre – med fordel kan udføres af særlige rengøringsteams.
53. Demensbevillinger
Budgetterne til plejecentrene er på nuværende tidspunkt fordelt, så demensboligerne får et højere budget end de somatiske pladser. Op mod 75 % af plejecenterbeboerne er demente, og der er derfor demente beboere i mange af de boliger, derfor ændres budgetfordelingen, så de ”almindelige” plejecenterboliger får en del af det større demenstilskud.
54. Visitation af hjælpemidler
Forligspartierne ønsker en sag, der kommer med et oplæg til, hvordan visitationen af hjælpemidler kan smidiggøres, så flere borgere, der har brug for hjælpemidler, hurtigere modtager den rigtige hjælp.
55. Hjælpemiddeldepot
Forligspartierne har afsat midler til at sikre, at Hjælpemiddeldepotet i forhold til hygiejne og arbejdsmiljø lever op til gældende standarder. Endvidere er der afsat driftsmidler til at imødekomme den stigende ældrebefolkning samt udvikling i det nære sundhedsvæsen, hvor behovet for hjælpemidler og det tempo, de skal leveres ud i, stiger.
56. Reduktion i indlæggelser og genindlæggelser på plejecentrene
Unødige indlæggelser skal undgås. Derfor har forligspartierne afsat midler til at styrke kompetenceniveauet på plejecentrene, så personalet kan sætte endnu tidligere ind ved tegn på forværring hos en beboer.
Natur og klima
57. Klimastrategi og affaldssortering
Hillerød Kommune har mere end opfyldt sin første klimastrategi og har brug for en ny. Både klimatilpasning (håndtering af regnvand) og klimaforebyggelse (begrænsning af CO2 udledning) skal indgå i strategien. Fokus skal være på mål, som kommunen har direkte mulighed for at påvirke, dvs. dels gennem kommunens egen drift og indkøb, dels gennem kommunens rolle som myndighed, fx på kommune- og lokalplanlægning og endelig gennem påvirkning af hele kommunens forsyning med energi, fx ved ejerskab af Hillerød Forsyning.
Et oplagt sted at gå i gang er at sortere mere affald. Affald er i dag blevet et aktiv med mange ressourcer, der kan blive brugt igen og igen. Vi vil fortsat have fokus på at mindske mængden af restaffald og motivere borgerne til at sortere mere effektivt og rigtigt. Forvaltningen skal derfor i samarbejde med Hillerød Forsyning komme med en ny affaldsplan, der skal gøre det endnu lettere for borgerne at vælge de miljørigtige løsninger, når de skal af med deres affald. Klimastrategien skal være en paraply for de mange forskellige klimaindsatser i kommunen, som fx Klimakommune, Klimakommune Plus og Compact of Mayors. Den nye klimastrategi udarbejdes i 2018 med deltagelse af borgere, virksomheder og forsyningsselskaber.
58. Naturgenopretningsprojekt
Forligspartierne vil undersøge muligheden for at igangsætte et naturgenopretningsprojekt med egentlig bynær natur omkring Hillerød by. I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening vurderes, om der kan etableres hegn med bær og blomsterbærende buske på kommunale områder langs større veje og på grønne arealer, der i dag henstår som græsarealer. Målet er at fremme biodiversiteten og få en smukkere og grøn by.
59. Teglgårdssøen som badesø
Vi igangsætter forundersøgelse af vandet i Teglgårdssøen med henblik på at vide, om vandets kvalitet er sådan, at vi kan anvende søen som badesø.
Budgettets økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser af budgetforliget 2018-2021 på de enkelte aktivitetsområder fremgår af vedlagte bilag, som er det gældende talmateriale.

Budgetaftalen er forpligtende for forligspartierne.
Bilag: Kommunens budgetsimuleringsmodel med indarbejdede ændringer.
For Venstre
For Socialdemokratiet
For Det Konservative Folkeparti
For Fælleslisten
For Dansk Folkeparti
For Socialistisk Folkeparti
For Det Radikale Venstre
Udenfor parti